STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
(tekst jednolity statutu 2004 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL), zwane dalej ,,Towarzystwem" jest dobrowolnym, medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem lekarzy o działalności pożytku publicznego posiadającym, osobowość prawną.

2. Siedzibą Towarzystwa i jego władz krajowych jest m. st. Warszawa.

§ 2


Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów regionalnych, kół i sekcji oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Towarzystwa.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3


Towarzystwo posługuje się emblematem stanowiącym załącznik do statutu, wyróżniającym je wśród innych organizacji.

Zmiana emblematu wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej na wniosek Zarządu Głównego.

§ 4


Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5


Towarzystwo posiada swój sztandar i odznakę organizacyjną. Wzór sztandaru i odznaki stanowi załącznik do statutu.

Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa i innym osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.

Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 2 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Głównego, a za jego zgodą – także do zarządów oddziałów.

Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Zarządu Głównego PTL i Honorowego Przewodniczącego Oddziału Regionalnego PTL. Godność tę nadaje się byłym Prezesom Zarządu Głównego i byłym Przewodniczącym zarządów oddziałów szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 6


Celem Towarzystwa jest:
1/ rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy i innych członków Towarzystwa,
2/ dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarz,
3/ kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
4/ krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie,
5/ prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na rzecz lekarzy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
6/ pomoc społeczna na rzecz rodzin lekarzy i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
7/ organizacja opieki nad lekarzami emerytami i lekarzami rencistami,
8/ sprawowanie opieki nad domami spokojnej starości, opieki społecznej itp., w których przebywają lekarze ,
9/ organizacja opieki nad lekarzami inwalidami wojskowymi i wojennymi,
10/ opieka i pomoc społeczna na rzecz absolwentów studiów medycznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
11/ wspieranie lekarzy niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji,
12/ promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa lekarzy bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniami z pracy,
13/ organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzin lekarskich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
14/ upowszechnianie kultury fizycznej wśród lekarzy,
15/ rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów,
16/ działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów,
17/ promocja i organizacja wolontariatu,
18/ działalność wspomagająca szkolenia i czynności informacyjne w w/w zakresie wspierające organizacje pozarządowe,
19/ zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnie zainteresowanymi tą problematyką,
20/ inne zadania należące do sfery zadań publicznych, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych lekarzy.”

§ 7


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

Nieodpłatną działalność pożytku publicznego :

realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych,

inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową w tym zakresie,

wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych,

prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej m. in. na zasadzie organizowania konferencji, zjazdów i posiedzeń naukowych, ogłaszania konkursów na prace naukowe z zakresu ochrony zdrowia,

prowadzenie działalności naukowej.

Odpłatną działalność pożytku publicznego:

poradnictwa medycznego,

poradnictwa w zakresie psychologiczno-pedagogicznego,

prowadzenie klubów lekarskich z możliwością utrzymania miejsc noclegowych, usług cateringowych, barów,

współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Towarzystwa.

Dla osiągnięcia celów, Towarzystwo może wspierać działalność innych osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa. „

  

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków-kandydatów
3/ członków wspierających
4/ członków korespondentów
5/ członków honorowych

§ 9


1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, a także cudzoziemcy – będący lekarzami lub posiadający wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia.
2. Członkami kandydatami mogą być studenci ostatniego roku Wydziału Lekarskiego i Stomatologii

§ 10


O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych i członków kandydatów Towarzystwa decyduje zarząd koła w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. O przyjęciu danej osoby na członka Towarzystwa zarząd koła informuje niezwłocznie zarząd oddziału.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Krajowego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11


Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, a członkowie kandydaci czynne prawo wyborcze.
2/ prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
3/ prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
4/prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa.

Członek zwyczajny i członek kandydat Towarzystwa jest obowiązany:1/ brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
2/ przestrzegać postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
3/ postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
4/ regularnie płacić składki członkowskie.

Obowiązku płacenia składek nie mają: członkowie honorowi, emeryci, renciści – lekarze stażyści, członkowie kandydaci. Z obowiązku tego mogą być przejściowo zwolnieni lekarze bezrobotni.

Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę. W razie wykonywania zleconej czynności przysługuje zwrot kosztów na ogólnych zasadach.

Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 4 członkom Towarzystwa mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust. 2 statutu.

§ 12


Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje zarząd oddziału w następujących przypadkach:

1/ rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2/ nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
3/ śmierci członka

Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje zarząd oddziału na swoim terenie, a Zarząd Główny na terenie całego kraju w następujących wypadkach:

1/ prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,
3/ orzeczenia wykluczenia przez Honorowy Sąd Koleżeński.

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 oraz w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

Od uchwały zarządu, w sprawie o której mowa w ust.2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 członek może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania Oddziału, a jeżeli wykluczenia dokonał Zarząd Główny – do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołani wnosi się odpowiednio za pośrednictwem Zarządu Głównego lub zarządu oddziału. Uchwały Zjazdu są ostateczne.

§ 13


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa przez zarząd oddziału, a wyjątkowo przez Zarząd Główny, za pomoc w realizacji jego celów.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

W sprawie członkostwa członka wspierającego decyduje zarząd oddziału.

§ 14


Członkiem korespondentem może być lekarz, zamieszkujący za granicą z rekomendacji członka zwyczajnego Towarzystwa.

§ 15


Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Krajowy Zjazd Delegatów za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub medycyny polskiej w oparciu o szczegółowy regulamin ustalony przez Zarząd Główny.

§ 16


1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w Walnym Zebraniu Członków właściwego oddziału, koła i sekcji.

Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

  

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA


§ 17


Towarzystwo prowadzi działalność ogólnokrajową, regionalną i specjalistyczną.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są oddziały regionalne i koła.

Do prowadzenia działalności specjalistycznej mogą być powoływane sekcje.

§ 18


Oddziały regionalne powołuje Zarząd Główny, który ustala również zasięg terytorialny ich działania. Do Zarządu Głównego należy również rozwiązywanie oddziałów i zmiana zasięgu terytorialnego ich działania.

Koła powstają na mocy uchwały członków zgodnie z § 69 i 70 Statutu, po jej zatwierdzeniu przez zarząd oddziału.

§ 19


Sekcje specjalistyczne są powoływane przez Zarząd Główny i zarządy oddziałów stosownie do potrzeb. 

 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

Postanowienia ogólne

§ 20


1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Główny z Prezesem

Główna Komisja Rewizyjna.

Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

§ 21


Kadencja władz naczelnych Towarzystwa trwa 4 lata.

Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

W razie ustąpienia członka z danego organu władz Towarzystwa, organ ten może wybrać nowego członka z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Zjazd, zaś kadencja tych wybranych członków trwa do najbliższego Zjazdu.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może odwołać członka władz naczelnych przed upływem kadencji. W takim wypadku Zjazd dokonuje wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji.

§ 22


Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez delegatów lub członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały Zjazdu dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

§ 23


Uchwały władz Towarzystwa wyższego stopnia są wiążące dla władz niższego stopnia.

Władza wyższego stopnia może uchylać uchwały władzy niższego stopnia tylko wówczas, gdy są one oczywiście sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz naczelnych Towarzystwa, jednak mogą brać udział w ich posiedzeniach z głosem doradczym.

 

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 24


Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:


1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów.

§ 25


Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:

1/ wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Prezesa Zarządu Głównego
z działalności Towarzystwa w minionej kadencji,
2/ wysłuchanie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności
Towarzystwa zwłaszcza finansowej,
3/ wysłuchanie sprawozdania Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
4/ udzielenie po wysłuchaniu wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
5/ uchwalenie programu działania Towarzystwa,
6/ wybór Prezesa Zarządu Głównego,
7/ wybór Zarządu Głównego,
8/ wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
9/ wybór Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
10/ uchwalenie statutu Towarzystwa lub jego zmiany,
11/ nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa,
12/ nadawanie godności Honorowego Prezesa Zarządu Głównego PTL,
13/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

Krajowy Zjazd Delegatów wybiera w odrębnym głosowaniu Prezesa Zarządu Głównego spośród co najmniej dwóch kandydatów – delegatów.

Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala – spośród spraw określonych w ust.1 – organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

W razie złożenia przez Główną Komisję Rewizyjną wniosku o nie udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi, Zjazd może wybrać komisję celem zaopiniowania zasadności tego wniosku lub celem określenia ujemnych dla Towarzystwa skutków wnikających z działalności będącej podstawą wniosku o nie udzielenie Zarządowi absolutorium. W tym celu Zjazd odracza swe obrady, jednak na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

§ 26


W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1/ z głosem decydującym – delegaci wybrani przez walne zebrania oddziałów regionalnych; liczbę delegatów poszczególnych oddziałów ustala stosowną uchwałą Zarząd Główny przy uwzględnieniu liczby członków Towarzystwa,
2/ z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych Towarzystwa i osoby zaproszone.

W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający Towarzystwo.

§ 27


O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów regionalnych i delegatów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

§ 28


Zjazd otwiera Prezes Zarządu Głównego, a po otwarciu Zjazd wybiera przewodniczącego albo Prezydium Zjazdu oraz zatwierdza porządek dzienny.

Szczegółowy tryb przeprowadzania Zjazdu i wyborów do władz naczelnych Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów. Projekt regulaminu przedstawia Zjazdowi Zarząd Główny.

 

Zarząd Główny

§ 29


Zarząd Główny składa się z nie więcej niż 71 członków.

Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 30


Zarząd kieruję działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.

Z zastrzeżeniem § 91 statutu do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla zarządu pełni prezes zarządu lub inny członek zarządu upoważniony przez zarząd.

Zarząd Główny może udzielić osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządów oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu.

§ 31


Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1/ realizacja uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów programu Towarzystwa oraz innych uchwał Zjazdu,
2/ kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,
3/ kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Towarzystwa oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Towarzystwa,
4/ wydawanie czasopism i książek o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa oraz powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych czasopism,
5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego,
6/ ustalanie wysokości składki członkowskiej,
7/ wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa,
8/ realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa.

§ 32


1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział Prezesi, Sekretarze Oddziałów Regionalnych, którzy nie są członkami Zarządu Głównego z wyboru. Posiadają oni prawo głosu doradczego.

§ 33


Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Prezydium w składzie od 7 –15 członków, w tym 3 wiceprezesów, sekretarza generalnego i jego zastępcę, skarbnika i jego zastępcę. W skład Prezydium wchodzi prezes zarządu, który kieruje pracami Prezydium.

§ 34


Prezydium Zarządu głównego kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny z wyjątkiem:
1/ zwoływania Krajowego Zjazdu Delegatów,
2/ uchwalania planów działalności i budżetu Zarządu Głównego Towarzystwa,
3/ występowania z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
4/ powoływania i rozwiązywania oddziałów regionalnych oraz sekcji,
5/ ustalania zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 35


Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby jednak co najmniej raz na kwartał.

§ 36


Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu.

Biurem Zarządu kieruje dyrektor i jego zastępca zatwierdzeni przez Zarząd.

W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Towarzystwa nawiązuje Prezes Zarządu Głównego.

Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w biurze pracowników z tym, że zatrudnienie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Prezydium Zarządu Głównego.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego, jego Prezydium oraz Biura Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

D. Główna Komisja Rewizyjna

§ 37


Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9 – 11 członków.

Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ani nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 38


Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Głównego Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu
z działalnością merytoryczną,
2/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień,
3/ składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4/ przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
5/ prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6/ składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
7/ nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów.

§ 39


Komisja Rewizyjna działa w oparci o uchwalony prze siebie regulamin.

§ 40

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa oraz zarządów oddziałów.

 

E. Główny Honorowy Sąd Koleżeński

§ 41


Główny Honorowy Sąd Koleżeński składa się z 7 – 9 członków.

Główny Honorowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 42


Do zakresu działania Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego należy:1/ rozstrzyganie sporów powstałych między członkami na tle statutowej działalności Towarzystwa,
2/ rozpoznawanie spraw wynikających z nie przestrzegania obowiązków członka Towarzystwa.

Główny Honorowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

§ 43


Główny Honorowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w 3 – osobowych zespołach orzekających, z tym, że w zespole orzekającym nie może uczestniczyć członek Sądu, jeżeli rozpatrywana jest sprawa, która dotyczy go osobiście lub osoby, z którą łączy go taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

Sąd Koleżeński może rozpatrywać sprawy na sesjach wyjazdowych w miejscowościach będących siedzibą władz oddziałów i kół.

Od orzeczeń Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem tego Sądu. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.

§ 44


Główny Honorowy Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1/ upomnienie,
2/ nagana,
3/ zawieszenie w prawach członka na okres do dwóch lat,
4/ wykluczenie z Towarzystwa.

§ 45


Szczegółowy tryb postępowania w jednostkowych sprawach określa regulamin określony przez Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

Postanowienia ogólne

§ 46


Oddziały regionalne są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 30 członków lub z własnej inicjatywy.

Oddziały działają na obszarze jednego lub więcej województw albo w innym układzie terytorialnym określonym w uchwale Zarządu Głównego.

Oddziały podlegają władzom naczelnym Towarzystwa i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Oddziały współpracują z kołami i mogą określać ich zadania.

§ 47


Władzami oddziału Towarzystwa są:

1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Honorowy Sąd Koleżeński.
5/ Stały Sekretarz w Oddziałach w których Walne Zebranie Członków podjęto uchwałę o ustanowieniu funkcji Stałego Sekretarza.

W sprawach nie uregulowanych do władz oddziału Towarzystwa stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz naczelnych, w szczególności §§ 19 –21.

§ 48


Oddział regionalny może nabyć osobowość prawną jeżeli stosowną uchwałę podejmie Zarząd Oddziału większością 2/3 głosów.

Z chwilą nabycia osobowości prawnej Zarząd Główny określa sposób korzystania przez oddział z majątku Towarzystwa.

Oddział będący osobą prawną podlega władzom naczelnym jedynie w zakresie działalności statutowej, zaś działalność gospodarczą prowadzi na własny rachunek.

§ 49


W Oddziałach o szerszym zakresie działalności i znacznej liczbie członków ale nie posiadających osobowości prawnej Zarząd Główny może wyrazić zgodę na utworzenie biura oddziału i określić limit zatrudnienia.

Biurem oddziału kieruje kierownik biura powoływany i odwoływany przez zarząd oddziału. Kierownik biura pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze. Poza tym do kierownika biura oddziału stosuje się odpowiednio § 29 i § 35 statutu.

W oddziałach, w których nie powołano biura czynności techniczne wykonuje sekretarz.

§ 50


Oddział może być zlikwidowany w następujących wypadkach:1/ spadku liczby członków poniżej 15 osób,
2/ wniosku walnego zebrania członków oddziałów w formie uchwały powziętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków,
3/ braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia oddziału.

W razie rozwiązania oddziału z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 3 walne zebranie członków oddziału może uchwalić sprzeciw, który rozpoznaje Krajowy Zjazd Delegatów. Decyzja Zjazdu jest ostateczna. Do czasu podjęcia takiej decyzji oddział prowadzi działalność statutową.

 

Walne zebranie oddziału regionalnego.

§ 51


Walne zebranie oddziału jest najwyższą władzą oddziału Towarzystwa i może być zebraniem zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez zarząd oddziału co cztery lata.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd oddziału:

1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie komisji rewizyjnej oddziału,
3/ na żądanie Zarządu Głównego,
4/ na pisemny wniosek co 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.

Nadzwyczajne walne zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. Jeżeli zarząd oddziału nie zwoła walnego zebrania w tym terminie obowiązek jego zwołania spoczywa na Zarządzie Głównym.

§ 52


Do kompetencji walnego zebrania należy:

1/ uchwalenie kierunków działalności oddziału przy uwzględnieniu uchwał władz naczelnych Towarzystwa,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu
i komisji rewizyjnej,
3/ podejmowanie – na wniosek komisji rewizyjnej – uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
4/ wybór zarządu i komisji rewizyjnej i sekretarza stałego w Oddziałach, które podjęły stosowną uchwałę o ustanowieniu funkcji Sekretarza Stałego
5/ wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną
i członków oddziału,
7/ nadanie godności Honorowego - Prezesa oddziału.

O terminie i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia koła i członów z zakresu swej terytorialnej właściwości co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 53


W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni kół z terytorialnego działania oddziału, a gdy liczba członów z terenu działania oddziału przekracza liczbę określoną przez Zarząd Główny – delegaci.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi, członkowie wspierający, także delegaci władz krajowych. Członków honorowych i wspierających zamieszkałych w zasięgu działania oddziału zarząd zawiadamia o terminie zebrania.

§ 54


Walne zebranie członków oddziału wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa co najmniej na dwa miesiące przed terminem Zjazdu, w liczbie ustalonej zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego.

Delegaci są wyrazicielami opinii ogółu członków Towarzystwa zrzeszonych w danym oddziale.

Mandat delegata wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następny Zjazd.

 

Zarząd oddziału regionalnego.

§ 55


Organem kierującym działalnością oddziału jest zarząd składający się z od 7 – 15 członków.

Do zarządu oddziału należy wykonywanie wiążących oddział uchwał władz naczelnych Towarzystwa. Zarząd oddziału realizuje zadania określone przez walne zebranie członków oddziału, kieruje bieżącą działalnością oddziału, zwołujei organizuje zebrania członów oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy
i plany finansowe oddziału, a także inicjuje i organizuje rekreację dla swoich
członków.

Zarząd oddziału jest odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie majątkiem Towarzystwa pozostawionym do dyspozycji oddziału przez Zarząd Główny.

Do zadań zarządu również należy:

1/ składanie walnemu zebraniu oddziału i Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności,
2/ uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału,
3/ nadzorowanie działalności kół,
4/ występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
5/ powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz komisji problemowych,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz oddziału.

§ 56


Zarząd oddziału nie mający osobowości prawnej jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych w imieniu Towarzystwa na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego udzielonego jego członkom przez Zarząd Główny, w granicach zwykłego zarządu sprawami oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Głównego.

Sprawy wykraczające poza zakres działania zarządu oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Towarzystwa, zarząd wnosi pod obrady Zarządu Głównego lub jego Prezydium.

§ 57


Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 58


Zarząd oddziału wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym prezydium w składzie 5 – 7 członków w tym: prezesa, wice prezesa sekretarza i skarbnika.

§ 59


Prezydium kieruje działalnością oddziału w okresie między posiedzeniami zarządu
w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału z wyjątkiem:
1/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zwoływania walnego zebrania,
2/ uchwalanie planów działalności i projektu budżetu oddziału,
3/ występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
4/ powoływanie i rozwiązywanie sekcji.

§ 60


Posiedzenia Prezydium oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

§ 61


Szczegółową organizację oraz tryb pracy zarządu i jego prezydium określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.Komisja rewizyjna oddziału.

§ 62


Komisja rewizyjna oddziału składa się z przewodniczącego i od 2 do 4 członków. Przewodniczącego wybiera komisja w głosowaniu tajnym.

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału należy:1/ przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej
i finansowej oddziału i jednostek wchodzących w zakres jego działania,
2/ przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich przez członków z terenu działania oddziału,
3/ składanie walnemu zebraniu członków oddziału oraz Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swej działalności,
4/ występowanie z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału,
5/ składanie sprawozdań na walnym zebraniu oddziału i zgłaszanie wniosków
o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.

§ 63


Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku.

 

E. Honorowy sąd koleżeński oddziału.

§ 64


Honorowy sąd koleżeński oddziału składa się z od 3 do 5 członków.

Honorowy sąd koleżeński oddziału wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 65


Do zakresu działania honorowego sądu koleżeńskiego oddziału należy rozpatrywanie
i rozstrzyganie:
1/ sporów powstałych między członkami oddziału,
2/ spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członka.

§ 66


Od orzeczeń honorowego sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

§ 67


Honorowy sad koleżeński może wymierzać kary organizacyjne przewidziane w § 44.

 

F. Sekretarz Stały

x § 68


Obowiązki Sekretarza Stałego

Sekretarz Stały sprawuje swoje obowiązki jednoosobowo.

Sekretarz Stały powoływany i odwoływany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Zakres uprawnień i obowiązków Sekretarza Stałego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

KOŁA

Postanowienia ogólne.

§ 69


Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa. Jego zadaniem jest realizowanie celów statutowych na swoim terenie.

Każdy członek Towarzystwa należy do wybranego przez siebie koła.

Koło może być powołane w szczególności jako:

1/ koło terenowe – zrzeszające członków zamieszkujących w danej miejscowości lub rejonie,
2/ koło zakładowe – zrzeszające członków pracujących w szpitalu, klinice, przychodni lub innej medycznej jednostce organizacyjnej,
3/ koło międzyzakładowe – zrzeszające członków zatrudnionych w kilku jednostkach określonych w pkt. 2.

§ 70


Koło powstaje na mocy uchwały co najmniej 10 członków lub osób, które złożyły deklaracje członkowskie, po jej zatwierdzeniu przez zarząd oddziału.

Do przyjmowania członków ma zastosowanie § 10 statutu.


Szczegółowe zasady tworzenia i działania kół określa regulamin ustalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 71


Koło może być zlikwidowane przez zarząd oddziału w następujących wypadkach:
1/ spadku liczby członków poniżej 10 osób
2/ uchwały walnego zebrania koła wnioskującej likwidację koła, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków,
3/ braku uzasadnienia organizacyjnego do dalszego istnienia koła,
4/ działalności koła sprzecznej ze statutem Towarzystwa.

Od decyzji zarządu oddziału o likwidacji koła z przyczyn określonych w pkt.3 i 4 władzom koła przysługuje sprzeciw, który rozpoznaje walne zebranie oddziału. Uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

 

B. Władze koła.

§ 72


Władzami koła są:
1/ walne zebranie,
2/ zarząd,
3/ komisja rewizyjna.

§ 73


Walne zebranie koła jest najwyższą władzą koła.

Walne zebranie koła jest zwoływane przez zarząd jako zwyczajne i nadzwyczajne.

Członkowie koła powinni być powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania koła co najmniej na 14 dni przed terminem.

Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane raz na 2 lata.

Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane:

1/ z inicjatywy zarządu koła,
2/ na żądanie komisji rewizyjnej koła,
3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 głosów liczby członków koła,
4/ na żądanie zarządu oddziału.

Nadzwyczajne walne zebranie koła powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 74


Do kompetencji walnego zebrania koła należy:

1/ ustalenie kierunków działalności,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3/ podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej uchwały w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi,
4/ wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz delegatów na walne zebranie oddziału,
5/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków koła.

§ 75


Zarząd koła składa się z od 3 do 7 członków.

Zarząd koła wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 76


Do zakresu działania zarządu koła należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością koła,
2/ reprezentowanie koła na zewnątrz,
3/ uchwalanie planu działalności i budżetu koła,
4/ zgłaszanie wniosków do zarządu oddziału regionalnego w sprawie przyjmowania
i skreślania członków,
5/ zbieranie składek członkowskich,
6/ składanie zarządowi oddziału corocznych sprawozdań z działalności koła.

§ 77


Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na
2 miesiące.

§ 78


Komisja rewizyjna koła składa się z 3 –4 członków. Komisja rewizyjna koła wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.

§ 79


Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności koła
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2/ zgłaszanie na posiedzenia zarządu koła wniosków w sprawie działalności koła oraz żądanie wyjaśnień,
3/ składanie na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym sprawozdania z działalności
i występowania z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.

§ 80


Do władz koła stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu § 21 ust. 3 i 5 oraz § 22.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SEKCJE


§ 81


Sekcje specjalistyczne tworzą Zarząd Główny i zarządy oddziałów w celu prowadzenia działalności statutowej przez członków o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Sekcje stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji w tym zakresie.

Do zadań sekcji w szczególności należy:

1/ ustalenie okresowych planów pracy,
2/ prowadzenie działalności popularyzującej zagadnienia specjalistyczne z różnych dziedzin medycyny, zwłaszcza nowych osiągnięć medycznych,
3/ organizowanie sympozjów zawodowych o charakterze naukowym
we współpracy z Zarządem Głównym lub zarządami oddziałów,
4/ popularyzacja zasługująca na uwagę członków sekcji polskiej i obcej literatury przedmiotu.

Działalność sekcji jest prowadzona w oparciu o preliminarz wydatków na realizację zadań sekcji zatwierdzonych przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału w zależności od tego, który z tych organów powołał daną sekcję. Środki na działalność sekcji mogą pochodzić również z dobrowolnych wpłat członków sekcji.

Zarząd Główny może ustalić regulamin funkcjonowania sekcji.

§ 82


Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach swobodnie wybranych sekcji składając jej zarządowi odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do sekcji.

§ 83


Władzami sekcji są:
1/ walne zebranie,
2/ zarząd,
3/ komisja rewizyjna.

§ 84


Do walnego zebrania sekcji stosuje się odpowiednio § 72 i 73 ust. 1 i 2
z tym, że kompetencje wynikające z tych postanowień wykonuje Zarząd Główny
w stosunku do sekcji przez siebie utworzonych.

§ 85


Do zakresu działania zarządu sekcji należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością sekcji,
2/ reprezentowanie sekcji na zewnątrz,
3/ uchwalanie planu działalności i projektu planu wydatków,
4/ składanie Zarządowi Głównemu lub zarządowi oddziału regionalnego corocznych sprawozdań z działalności sekcji.

§ 86


Posiedzenia zarządu sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące.

§ 87


Komisja rewizyjna działa zgodnie z §§ 78 i 79.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA TOWARZYSTWA


§ 88


Majątek Towarzystwa tworzą:

1/ ruchomości będące własnością Towarzystwa,
2/ inne prawa majątkowe,
3/ środki pieniężne.
Majątek ten służy realizacji statutowych celów Towarzystwa.

Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:

1/ składek członkowskich,
2/ dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3/ dochodów z działalności pożytku publicznego
4/ dywidendy należnej Towarzystwu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
5/ dochodów z majątku Towarzystwa,
6/ ofiarności publicznej.
7/ z działalności pożytku publicznego

§ 89


Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 90


Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa. Decyzję o rozpoczęciu i zakresie działalności podejmuje Zarząd.

Towarzystwo może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących za zgodą plenum Zarządu.

Działalność gospodarczą – na zasadach określonych w ust. 1 – mogą prowadzić oddziały mające osobowość prawną oraz na mocy upoważnienia Zarządu Głównego – także oddziały nie będące osobą prawną.

Majątek nabyty przez oddziały mające osobowość prawną z działalności gospodarczej stanowi ich własność.

Stowarzyszenie nie może:

udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach statutu „osobami bliskimi”

przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów stowarzyszenia lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu stowarzyszenia.

dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie organów stowarzyszenia lub pracownicy stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie

§ 91


Koła przekazują 20% składek na konto właściwego oddziału.

Oddziały przekazują do Zarządu Głównego 10% składek.

§ 92


Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa uprawnieni są łącznie prezes lub wiceprezes, skarbnik lub zastępca skarbnika Zarządu Głównego w odniesieniu do majątku Zarządu Głównego.

Zarządy oddziałów regionalnych oraz zarządy sekcji i kół gospodarują funduszami w ramach własnego budżetu i udzielonego im przez Zarząd Główny pełnomocnictwa ogólnego

Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do oddziałów regionalnych mających osobowość prawną.

§ 93


Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 94


Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby delegatów

§ 95


Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.

Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego wyznaczeni przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przeznacza się na cele społeczne związane z działalnością medyczną.

 

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 96


Z dniem rejestracji niniejszego Statutu traci moc Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów PTL w dniu 11 czerwca 2004r. w Ślesinie i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 97


Statut został przyjęty jednomyślnie uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów
PTL w dniu 25 listopada 2005r w Warszawie i wchodzi w życie z dniem jego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.