Deklarację członkowską złożyć można na spotkaniu PTL.

Miesięczna składka członkowska wynosi 8,00 zł

Składkę wpłaca się na konto Koła PTL, którego jest się członkiem.

Do druku deklaracji należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na umieszczenie nazwiska na stronie PTL.

Deklarację członkowską można pobrać tutaj

Zgodę na umieszczenie swojego nazwiska na niniejszej stronie można pobrać tutaj

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

CZŁONKAMI ZWYCZAJNYMI Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy, a także cudzoziemcy - będący lekarzami lub posiadający wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia.

Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
 • prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
 • prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
 • prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa. 6

Członek zwyczajny Towarzystwa jest obowiązany:

 • brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
 • przestrzegać postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
 • regularnie płacić składki członkowskie.

Obowiązku płacenia składek nie mają: członkowie honorowi, emeryci, renciści - lekarze stażyści. Z obowiązku tego mogą być przejściowo zwolnieni lekarze bezrobotni.

Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Towarzystwie na podstawię umowy o pracę. W razie wykonywania zleconej czynności przysługuje zwrot kosztów na ogólnych zasadach.

Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 4 członkom Towarzystwa mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust, 2 statutu.

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może być osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa przez zarząd oddziału, a wyjątkowo przez Zarząd Główny, za pomoc w realizacji jego celów.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

W sprawie członkostwa członka wspierającego decyduje zarząd oddziału.

CZŁONKIEM HONOROWYM może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Krajowy Zjazd Delegatów za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub medycyny polskiej.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w Walnym Zebraniu Członków właściwego oddziału, koła i sekcji.

Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.